понеделник, 9 септември 2019 г.

СМИСЛОВИ ПИТАНКИ-          Какво реално ще си мислят за теб хората, когато смъртта каже, че часът е настъпил?


-          Харесваш ли това, което показва огледалото, когато застанеш пред него?

-          Малко преди края, когато смъртта е почукала на прага ти и погледнеш живота си в ретроспекция, за какво съжаляваш, че не си направил, станал, бил, живял? Как сега би живял живота си, виждайки го през призмата на крайността му?

-          Харесваш ли това, в което сам се превърна с възприятието, отношението и поведението си?

-          Ако сега разбереш, че имаш останали само няколко месеца живот, а вече си обикалял планетата многократно и преживявал до втръсване всички сетивни удоволствия, какво би правил?

-          С какво правиш живота на другите по-смислен, а планетата по-любящо място за живеене?

-          Можеш ли да бъдеш благодарен и да обичаш ей така, просто да извира от теб?


-          Колко често се реализират най-големите ти кошмари, ако сърдечно знаеш, че всичко в живота е синхронично неслучайно и мъдро водено, така че да извлечеш непреходен смисъл от опита си тук?

-          Ако все пак се реализират страховете ти, какво би извлякал като опит?

-          Познаваш ли се и знаеш ли за какво всъщност си тук?

-          Можеш ли смирено да се поучиш от добрата градивна критика?

-          Вместо да се обиждаш, би ли видял от какво в теб самия те пази обидата? Би ли го преобразувал до спокойна, удовлеворена сила?
-          Ако съдбата те постави в рискова ситуация, в която от теб зависи животът на друг, би ли поел риска, без да знаеш какъв ще е изходът?

-          Ако те няма, би ли липсвал на света и доброто в хората?

-          Ако ти си книга, какъв би бил сюжетът, къде би стояла, ще бъде ли четена и обогатяваща хората?

-          Какви съвети би дал сегашният ти на себе си от преди години?


-          Какво би посъветвал ти, старецът, изживял живота си силно и красиво, своето сегашно аз?

-          Представи си, че животът ти е филм и го гледаш. Харесва ли ти?

-          Ако знаеш, че ти си режисьорът на житейския си филм, какво би променил?

-          Как Би живял, ако се събудиш и установиш, че имаш всички нужни ти ресурси, а проблемите ти са разрешени?

-          Как би живял, ако знаеш, че всичко което преживяваш сега, вече ти дава всички ресурси, от които реално имаш нужда, а проблеми нямаш, а само най-подходящите за теб житейски казуси?

-          Когато слушаш хората, чуваш ли ги наистина?

-          Кое те спъва и как реално би го променил? Искаш ли истински тази промяна?-          Ти си един от най-влиятелните хора в света! Какво би променил?

-          Какво би променил сега в живота си, знаейки че си най-влиятелният човек в своята житейска история?

-          Ако не се оправдаваш и не влизаш в позицията на жертва в неловка ситуация, за какво би поел отговорност и какво би променил в себе си?

-          Ако не се налага да работиш за пари, какво би правил?

-          Ако си мислиш, че не харесваш това, което правиш, можеш ли да обичаш това, което работиш, така придавайки му качество и смисъл?


-          Какъв беше ти, преди светът да стане теб?

-          Можеш ли да живееш истинския себе си?

-          Какво би променил, за да станеш от дървен социално сугестиран Пинокио, истински човек?

-          Ако поснаваш реалната си цел, какво ти пречи да се устремиш към нея?

-          Не е ли това, което уж пречи, част от пътя на постигането, а процесът на преодоляване, самият път?


-          Можеш ли да даваш, без да очакваш да получиш в замяна, като самото даване вече те изпълва с радостен смисъл?


- Кой беше ти, преди да се родят майка ти и баща ти?

неделя, 1 септември 2019 г.

Етичен кодекс на естествения психотерапевт


Етичен Кодекс на Естествения Психотерапевт

Естествената Психотерапия (ЕП) се основава на познанието на когнитивната наука. В ядрото ѝ присъстват хуманистичните и хипнотични принципи и подходи. В разбиранията си за устройството на света и човека, ЕП е висинна (трансперсонална, духовно ориентирана). По естеството на холистичната си структура, е интегрално трансформативна, преобразуваща отделните си елементи до гещалт, надхвърлящ сумата от частите си до нова, прагматично функционална и ефективна цялост.

За резултатността си, ЕП разчита на научните достижения, а по отношение на етичните си принципи, резонира с хуманистичните разбирания за човешката същност и взаимоотношения:

Човешките същества са по природа автономни и съзидателни. Всеки индивид твори своя собствен живот и колективно, ние творим обществото.

Всички човешки същества са с еднаква ценност, независимо от раса, вяра, убеждения, националност, пол, социалноикономически статус или сексуална ориентация.

Индивидите имат правото, отговорността и потенциала да вземат свои собствени решения, да поемат отговорности за своя собствен живот и да функционират автономно.

Индивидите са отговорни за своето личностно и професионално развитие и за темповете на това развитие.

Водещ в съзнателния човешки живот е смисълът.

В съзнателния индивид главният мотиватор е себеактуализиращата тенденция, тласкаща човека към себепознание и смисъл.

В същностното си ядро, човешките индивиди са автентично любящи, смислено градивни, съзидателни, общностно единни.

...

Терапевтични етични принципи и насоки

Отговорност

Естествените психотерапевти и консултанти поемат съзнателната отговорност за практиката си, отговаряща на най-високите професионални стандарти.

От естествените психотерапевти и консултанти се очаква да поемат здрава отговорност за своите действия в психотерапевтичния процес.

 Поради факта, че естествената психотерапия е провеждана през характеровия интегритет и личностова автентичност на водещия, от естествените психотерапевти и консултанти се очаква да поемат здрава отговорност за личния си живот и постъпки извън психотерапевтичния кабинет.

От естествените психотерапевти и консултанти се очаква да поемат здрава отговорност за доживотното си постоянно образоване, повишаване на квалификацията, интегрално обогатяване със знания, както и за вътрешния си учебен процес на неспирно себеразбиране, себепознание и себеактуализация.

От естествените психотерапевти и консултанти се очаква да поемат здрава отговорност за синтетичната си, диалектична житейска панорама, поставяща ги в позицията на смирени ученици не само в школата по естествена психотерапия, а в университета на живота.

От естествените психотерапевти и консултанти се очаква да поемат здрава отговорност за високото им приоритизиране на и ангажираност в учебния процес в школата по естествена психотерапия, като разбират че от собствените им качества зависи доброто приложение и ефективността им.

Компететнтност

Психотерапевтите предлагат само тези услуги, които са в рамките на тяхната професионална компетентност и съответстват на тяхната квалификация и опит.Те осъзнават своите професионални, познанийни и характерови ограничения и при необходимост апелират към други професионалисти за консултация, препращане, екипна работа.

В тези видове практическа дейност, където още няма твърдо установени стандарти, психотерапевтите взимат всички мерки, за да осигурят благополучието на клиентите си.

Естествените психотерапевти и консултанти се стараят да бъдат в течение на научните и практическите изследвания и решения в сферата на своята дейност.

Ако естествените психотерапевти и консултанти имат лични проблеми от такъв тип и проявяващи се в такава степен, че да влияят върху изпълнението на професионалните им задължения, те се обръщат към професионална помощ с цел изясняване на ситуацията.

Естествените психотерапевти и консултанти познават собствените си характерови лимити, силни и слаби страни и съответно се стараят да поемат случаи, в които помощта им може да бъде ефективна.

Взаимоотношения с клиентите

Психотерапевтите зачитат личната неприкосновеност на човека и се грижат за защита правото на клиента на свободна воля, в това число и отказ от по-нататъшно участие в терапевтичния процес.

Отношението към клиентите трябва да поощрява тяхната автономност и самоопределение, като се избягват стилове на поведение, създаващи зависимост.

Психотерапевтите осъзнават всички взаимоотношения, които могат да увредят професионалната преценка и да повишат риска от експлоатиране на терапевтичната ситуация.

Не експлоатират клиентите си финансово, психологически или по какъвто и да било друг начин, който да е видим за обективния наблюдател като ущърб за клиента.

Сексуалната интимност с клиента е неетична.

Сексуалните проекции на клиента, насочени към психотерапевта, се приемат за валидна част от трансферния процес и се работи върху тях, като съдържанието им, носещо информация, се утилизира за целите на психотерапията. Сексуалният трансфер се осъзнава и анализира в процеса на работа.

Ако условията за наемане на психотерапевта или консултанта водят до невъзможност за осъществяване на терапевтичната цел или спазване на интересите на клиента, психотерапевтът има право на отказ от влизане в терапевтична ситуация.

Взаимоотношения с колегите

Психотерапевтите уважават професионалната компетентност, задълженията и отговорността на колегите си и представителите на другите професии.

Естествените психотерапевти и консултанти се въздържат от необективни окачествявания и неградивна критика за колегите и тяхната работа, когато те не присъстват, но могат да излагат обоснована, добронамерена и градивна критика в тяхно присъствие. Доброжелателната и съзидателна критика и обратна връзка, е предлагана добросърцато, дипломатично, в духа на приятелската, подкрепяща взаимоомощ.

Психотерапевтите разбрали, че техен колега е нарушил етичните принципи, постъпват съгласно утвърдените процедури.

Взаимоотношения между обучители и обучаващи се специализанти

Обучителите поставят за своя основна цел професионалното израстване и личностно развитие на обучаващите се.

Обучителят насочва обучаващия се към друг колега, ако интересите и начинът на приложение на знанията изискват годности и умения извън подготовката на обучителя.

Психотерапевтите, които обучават или се занимават с подобна аналогична дейност заедно с непсихолози, внимателно следят дали участието им няма да доведе до нежелателно впечатление, че курсът не отговаря на изискванията към работата на професионалната общност.

Взаимоотношенията между обучаващите психотерапевти и обучаваните специализанти, са открити, прозрачни, емпатийни, хоризонтални.

Публични изяви

Публичните изяви, изказвания, тв или интернет изявления, правени от естествените психотерапевти и консултанти, имат за цел да информират и помагат на хората.

Когато правят изказвания като специалисти, те се стремят към обективност и точност.

Естествените Психотерапевти информират за спецификата на професионалната си дейност по такъв начин, че да избягнат неправилното разбиране от аудиторията на спецификата на своята дейност или професия.

Публичните изказвания не бива да изглеждат като и бъдат директна и самоцелна самореклама.

В обявите за провеждани курсове, обучения и тренинги, може да се съдържа информация, обясняваща съдържанието и целите на курса. Избягват се субективни и саморекламиращи сравнения с други методи и колеги, етикетиранията, идеализираните свръхобобщения и суперлативи.

Професионалните обяви не трябва да изглеждат като жълтопресно-нарцистична реклама или да съдържат пожелателно-инфлирани обещания за категорични резултати.

Психотерапевтите и консултантите, изявяващи се в публичното пространство в духа на психотерапевтичното консулиране (в печата, участващи в специални предавания на радиото и телевизията, интернет форуми, социални мрежи или където и да е), дават такива насоки в достатъчно обща форма, съответстваща на параметрите и спецификите на публичната комуникация.

Психотерапевтите и консултантите публикуват от свое име само тази работа, която е извършена напълно от тях или за която имат съществен принос, изрично заявявайки съавторството си.

Естествените психотерапевти и консултанти спокойно приемат и се учат от градивна критика по отношение на работата и социалното им присъствие.


Договореност

Естествените психотерапевти и консултанти сключват ясни вербални договори със своите клиенти относно честотата на посещенията, заплащането, методите на работа, нивото на намеса, целите, ориентировъчната продължителност на сесиите и терапията и относителността на тази продължителност.

Ако е в интерес на терапията на клиента, ако е необходимо, се прави пре-договаряне и/или допълнително договаряне, спазвайки принципите на договаряне.

В случай, че клиентът не се води на психиатричен диспансерен отчет, му се предлага като част от договарянето на условията в терапевтичния процес, да подпише стандартна форма за декларирано съгласие, чието съдържание произтича от Хелзингската харта за правата на човека и българското законодателство.

При работа с непълнолетни и малолетни, неотменна част от договарянето на терапевтичния процес, е подписването на стандартна форма на декларация от законните настойници на клиента за информирано съгласие, чието съдържание е съобразено с законодателството на Република България.

Конфиденциалност

Естествените психотерапевти и консултанти имат задължението да запазят в тайна информацията, получена от клиентите си в хода на работата с тях.

Споделянето на подобна информация с други лица е възможно само със съгласието на клиента или на друг законен негов представител.

Изключения от това правило може да се допускат само в случаите, когато задържането на информацията може да нанесе вреда на клиента, предполага явна опасност за клиента или за други хора или в случаите, когато е постъпило писмено оплакване от страна на клиента или негов настойник за нарушаване на етичните норми. В този случай информацията трябва да бъде предадена само на тези, които могат да предприемат адекватни действия в дадената ситуация, при спазване на законовите разпоредби.

За осигуряване на конфиденциалност във връзка с психотерапевтичния процес и изследвания естествените психотерапевти и консултанти са длъжни да се погрижат за ясна договореност с лицата, ползващи техните услуги.

В договореността се уточнява начинът на гарантиране на конфиденциалността: кой ще има достъп до тези материали, колко дълго те ще се съхраняват.

В случай на запис или на заснемане на сесия или част от сесия задължително се изисква съгласието на клиента.

За демонстрация, прослушване или друго използване на материала, е необходимо допълнително писмено разрешение, от което да е ясно къде, кога, пред кого и в каква форма може да бъде използван съответният материал.

Договаря се с клиента и колко време може да се пази този материал.

Ако клиент или участник в групата не потвърди съгласието си, материалът незабавно се унищожава.

Естествените психотерапевти и консултанти информират клиентите за правилата и изискванията за спазване на конфиденциалност според настоящия кодекс.

Етичните принципи в груповата терапия са същите, както тези в индивидуалната, но приложими към ситуация, в която естествените психотерапевти и консултанти балансират изискванията на групата и тези на индивидуалния член.


Личната и групова естествена психотерапия, се подчинява на следните ориентири:

Е – естественост, автентичност във взаимоотношенията.
С – спонтанност. Участниците в терапевтичния процес е желателно да бъдат спонтанно следващи поривите на творческата си същност, като обаче правят ясно разграничение между спонтанността и импулсивността.
Т – творчество. Психотерапията стъпва на научен фундамент, но самото ѝ реализиране е изкуство, дълбоко творчески процес е.
Е – емпатия. Здрава емпатия и естествено, братско човеколюбие.
С – съответност.
Т – тайна, конфиденциалност.
В – висинност. Висока визия, позволяваща ясно разбиране, планиране и препланиране на терапевтичния процес.
О – отговорност.
...................................................

Сензорика

Поради интегралния характер на естествената психотерапия и разбирането за отелесеността на психичните съдържания в тялото, докосването на клиента е приемливо – единствено обаче по начин и в степен, обслужващи терапевтичните цели.

Терапевтичният допир се осъществява само при условие на съгласие от страна на клиента и в съответствие с принципите на етичния кодекс.

Допирът в психотерапията е нужно да отговаря на настоящата отелесена психодинамика и да бъде целево ползван за терапевтичните цели.

Сензориката в естествената психотерапия е нужно да бъде ползвана съответно с разбиранията, морала и етичните стандарти на клиента така, че да катализира следването на целевата посока и единствено нея.
...

(Забележка: Етичният кодекс на естествения психотерапевт ще бъде допълнително обогатяван и специфициран)