неделя, 25 август 2019 г.

Съдържание на основните обучителни модули в Естествена Психотерапия


Автор на картината: Венета Дочева
Структурни принципи и основи на Естествената Психотерапия: 2 модула 

Мотивация при избора на професия психотерапевт.
Качества на естествения психотерапевт.
Емпатия.
Любовта, Мъдростта, Истината като централни принципи/ движения в естествената психотерапия.
Интегралност и Холистика. Творчески процес. Норма, талант и гениалност.
Себеактуализираща тенденция. Качества на себеактуализирания индивид.
Естетика и Етика в естествената психотерапия.
Мандала на човека 1.
Качествен подход.
Психотерапия и психофармакология.
Предиктори за успешна психотерапия.
Целева група на Естествената Психотерапия.
Първично интервю – разкриващи наличности и психодинамика въпроси.


Еволютивни фази и характерови структури: 1 модул

Еволютивни фази, травми, възпитателни стилове – до седем годишна възраст.
Еволютивни фази – от седем год. възраст до юношеството. Юношество – 13-21год.
Еволютивни фази – от 21г. възраст (пълнолетие) до края на жизнения цикъл.
Характерова таксономия: схема когнитивна психотерапия, психотелесна психотерапия, психоанализа, аналитична психология. Нива на съзнателността – висинна психология и психотерапия.
Понятие за астропсихологичната и човешки дизайн архетипна символика.
Мандала на човека 2.


Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия: 5 модула

Когнитивна динамика, защитни механизми, когнитивни изкривявания, трансферни процеси
Когнитивни изкривявания, логически сривове, когнитивни уклони, грешки в процесирането на информацията.
Психични защитни механизми.
Позитивен и негативен трансфер, контратрансфер, естествен трансфер, трансферно удържане.
Психоаналитичната дълбинност – мит и реалност.
Любов и его.
Аналитичната психология – някои ключови жалони.
Терапия на петте движения – общ поглед.
..................
Ролята на психодинамичния подход в Естествената Психотерапия.

Когнитивна наука.
Основни презумции на научния подход и метод.
Редукция на когнитивните процеси до биологични корелати (embodiment) и независимостта им – отвъд фалшивата дилема яйцето или кокошката.
Когнитивен модел. От когнитивен невротичен цикъл, към спиралата на разтварящата се за потенциалите си съзнателност.
Качествен подход. Интроспективно-феноменологична когнитивна наука.
Когнитивна наука на религията – приложение в естествената психотерапия.
Памет – основни понятия. Иконична памет. Работна памет. Работна памет и внимание. Паметов буфер. Дългосрочна памет: епизодична, семантична, процедурна (праксис), емоционална, генетична...
Конструктивната памет в психотерапевтичния процес.
Конструктивната памет в психотерапевтичната регресия.
Зависима от контекста памет – психотерапевтично приложение при паметовата преработка.
Аналогия –терапевтични метафори, притчи, приказки и алегории.
Дедукция и индукция – рационално реструктуриране на когнитивния процес и сугестивно ползване на естествените байъси и изкривявания за терапевтични цели.
Представяне на случаи: оценка, формулировка, психотерапевтична преработка.
Когнитивно научна формулировка и понятие за страха. Обуславяне – видове. Разобуславяне.
Невропластичност. Невронни пътища. Top down символен, когнитивно-дедуктивен подход and bottom up поведенческо-индуктивно сформиране на неврални мрежи (emergence). Неврогенезис, страх и любов.
Автоматични мисли, базисни вярвания и когнитивни схеми/ сценарии.

Майндфулнес когнитивно поведенческа терапия – когнитивно обяснение и приложение в Естествената Когнитивна Психотерапия.
Когнитивна методология – теория и практика.
Поведенческа методология – теория и практика.
Поведенчески експерименти – теория и теренна работа/ практика in vivo.


Естествена Хипнотерапия: 9 модула

Разбиране за хипнозата – като състояние; като обусловен отговор на очакване с влизане в роля.
Сугестия и контратрансфер – нееднозначни понятия.
От индукция на транс, към събуждане на собствения потенциал за творческо, ресурсно състояние на транс.
От хипнозата като внушение, към хипнотерапията като разкриване на собствените здрави отговори, посоки, решения и годности.
Шаманските и жречески мистерии и практики като хипнотерапия. Трансов шамански танц и въртене.
Мантра припяването или литургията като хипнотична практика.
Дихателните практики като разкриване на трансовия потенциал.
Хипноза – НЛП – Медитация – Йога: паралели. Хипнотерапията като разширяване, а не приспиване на съзнанието.
Митове и заблуди за хипнотерапията.
Класическа директивна (бащина) и индиректна мека (майчина) хипнотерапия – ползването им в Естествената Психотерапия.
Хипнотичен глас и присъствие. Собствено трансово състояние и „заразяване“ с него, хипнотичното му трансфериране в клиента.
Ефективна клинична комуникация в Естествената Психотерапия.
Естествена хипнотична лингвистика.
Хайку и зен коаните като хипнотичен език.
Писане на хипнотични скриптове.
Писане на хипнотични приказки, притчи, алегории.
Интуитивно – спонтанно хипнотично говорене.
Интуитивно – спонтанно вербализиране на приказка.
Конкретизиране на хипнотичния език и ползвани техники според характеровата коалиция, маски, изкривявания, защитни механизми и симптоми на клиента, следвайки зададената имплицитно в състоянието му характерова преработка.
Ритуално трансова хипнотерапия и разговорно-майсторска хипнотерапия.
Психотеатърът като динамична, майсторска хипнотерапия.
Хипнотични алгоритми, техники,НЛП методология.
Хипнотична регресия и конструктивна памет – преработка на паметови следи до адаптивни.
Хипнотична прогресия.
Разобуславящи невротичните модели и обуславящи здрави модели хипнотично-поведенчески последователности.
Водената молитва като целево ориентирана към решения хипнотерапия. Структура на психотерапевтичната молитва.
Прана (енергийна) хипнотерапия.
ТЕС като хипнотерапевтично кондициониране.
EMDR като хипнотерапевтично декондициониране.
Вибрационната интегрална (холистична) медицина като хипнотерапевтична сугестия.
Предварителните изисквания като създаване на хипнотерапевтичен синхрон.
Велики личности за хипнозата.
Практика!


Модул 1 (всеки е по два дни, един уикенд)

Въведение в хипнотерапията

Разбиране за хипнозата – като състояние; като обусловен отговор на очакване с влизане в роля.
Сугестия и контратрансфер – нееднозначни понятия.
От индукция на транс, към събуждане на собствения потенциал за творческо, ресурсно състояние на транс.
От хипнозата като внушение, към хипнотерапията като разкриване на собствените здрави отговори, посоки, решения и годности.
Шаманските и жречески мистерии и практики като хипнотерапия. Трансов шамански танц и въртене.
Мантра припяването или литургията като хипнотична практика.
Дихателните практики като разкриване на трансовия потенциал.
Хипноза – НЛП – Медитация – Йога: паралели. Хипнотерапията като разширяване, а не приспиване на съзнанието.
Митове и заблуди за хипнотерапията.
Класическа директивна (бащина) и индиректна мека (майчина) хипнотерапия – ползването им в Естествената Психотерапия.
Хипнотичен глас и присъствие. Собствено трансово състояние и „заразяване“ с него, хипнотичното му трансфериране в клиента.

Модул 2 и 3

Хипнотична лингвистикаЕстествена хипнотична лингвистика.
Хайку и зен коаните като хипнотичен език.
Писане на хипнотични скриптове.
Спонтанно водене през хипнотичната лингвистика, съобразявано със следваната целева посока при конкретния случай.

Модул 4

Хипнотерапевтични аналогии и метафори

Писане на хипнотични приказки, притчи, алегории.
Интуитивно – спонтанно хипнотично говорене.
Интуитивно – спонтанно вербализиране на приказка.
Конкретизиране на хипнотичния език и ползвани техники според характеровата коалиция, маски, изкривявания, защитни механизми и симптоми на клиента, следвайки зададената имплицитно в състоянието му характерова преработка.

Модул 5

Динамична хипнотерапияЕфективна клинична комуникация в Естествената Психотерапия.

Ритуално трансова хипнотерапия и разговорно-майсторска хипнотерапия.
Психотеатърът като динамична, майсторска хипнотерапия.
Психотелесните опити като динамична хипнотерапия.

Модул 6 и 7

Хипнотични алгоритми, техники, методи


Хипнотични алгоритми, техники,НЛП методология.
Хипнотична регресия и конструктивна памет – преработка на паметови следи до адаптивни.
Хипнотична прогресия.
Разобуславящи невротичните модели и обуславящи здрави модели хипнотично-поведенчески последователности.
Водената молитва като целево ориентирана към решения хипнотерапия. Структура на психотерапевтичната молитва.
Прана (енергийна) хипнотерапия.
ТЕС като хипнотерапевтично кондициониране.
EMDR като хипнотерапевтично декондициониране.
Вибрационната интегрална (холистична) медицина като хипнотерапевтична сугестия.
Предварителните изисквания като създаване на хипнотерапевтичен синхрон.
Велики личности за хипнозата.

......................

Два трансперсонални естествено-хипнотерапевтични модула:

Модул 8

Молитвена хипнотерапия

Естествена молитвена хипнотерапия. Молитвата като когнитивно реструктуриране.
Ингредиенти и структура на лечебната молитва.
Молитвата в психотерапията - научна база.
Ползване на молитви и псалми - вмъкването им във водена хипнотерапия, с помощта на хипнотична лингвистика, при следване на целевата посока.
Писане на характерово реструктуриращи молитви спрямо различни нозологични единици, при отчитане характеровите им съдържания и динамики.
Спонтанно вербализиране при водена молитвена хипнотерапия.

Модул 9:

Медитативна хипнотерапия

Естествена медитативна хипнотерапия.
Същност и акценти при водената медитация. Разлики и място всред другите подходи.
Медитацията като смълчано фокусиране и интуитивно безмълвие - разтваряне на маската от невротичен свръхконтрол, премахване потискането, изтласкването, при автоматично експлициране и самообладано погасяване и трансформация на дълбоките, маладаптивни характерови съдържания.
Майндфул ходене, дишане, ядене, живеене...
Естествената йога/ медитация в терапията на отделните р-ва. 

...........................


Естествена Висинна (Трансперсонална) Психотерапия: : 4 модула (двата включени по-горе, в трансперсонална хипнотерапия)

Модул висинна (трансперсонална) психотерапия

Духовност и психотерапия.
Трансперсонална (висинна, духовно ориентирана) психотерапия
Псевдодуховността – духовният байпас през защитните механизми. Здрава духовност.
Холотропна, свещена сексуалност.
Заедност в различието.
Научна духовност и духовна наука.
Свободна воля
Единобожие (монотеизъм), безбожие (атеизъм), многобожие (политеизъм) и пътят на човека.Неврозата като стимул за Богопознание.
Реалност – социален консенсус за обективност. Реалност духовна. Реалност Божествена.
Духовност, вяра, гениалност, психоза – отношения.
...
Естествена Психотерапия – диалектика.
Диалектичният и дидактичен процеси в Естествената Психотерапия.
Качественият, диалектичен скок в психотерапията.
Любов и его.
Добро – зло – цялостност.
Катха упанишад – естествена психотерапевтична диалектика.
Катха упанишад – пътят на йога.

Випашяна – събуждащата (будистка) диалектика в практиката на Естествена Психотерапия.

...............

Модул Естествена Братска Психотерапия

Всемирно Бяло Братство – Естествена Братска Психотерапия.
Любовта, Мъдростта и Истината в Естествената Психотерапия.
Психотерапия на Човека.
Когнитивно поведенчески и рационално емотивни принципи в учението на Бялото Братство.
Животът и смъртта, доброто и злото в Естествената Психотерапия – глобални принципи, отношенческо и целево приложение в психотерапевтичния процес.
Пътят на ученика (център И.Д.Е.А.Л.- психотерапевтични паралели).
...
Десетте Божи заповеди – интерпретация.
Отвъд оцеляването.
Оздравяване на душата.
Сърце и ум. Мъдростта на сърдечния разум.
Психотерапевтични принципи в Евангелията.
Светогорски размисли.
Психотерапията и пътят към Бога.
Вярата, надеждата и любовта в психотерапията.
Да живееш Бога.
Велик ден – възкресение. Величието на малките неща в психотерапията.

Същността на християнството. Християнството като Естествена Психотерапия.
...
Йога психотерапия.
Автентична йога и „йога“ за западняци.
Изток – запад – медитация.
За опасностите в практиката на йога.
Триединството на Йога.
Дзогчен и Махамудра – Естествена Медитация.
Естествена Йога на Любовта, Мъдростта и Истината.
Естественият порядък на Дао.
Мъдростта на упанишадите – Естествената Психотерапия като част от пътеката на йога.

................Естествена Психотерапия при паническо и генерализирано тревожно р-ва: 1 модул

Ключови отношения; Характерови структури и комбинации, подлежащи паническото р-во и г.т. р-во; Характерова диалектична работа; Дидактична, заложена в самото състояние посока; Истински работещи алгоритми за преобразуване; Прегръщане, приемане, обикване – какво и как?; Самопомощ при п.р. и г.т.р. – доколко, как и докога?; Терапевтични метафори; Психоанализа при п.р. и г.т.р.; Поведенчески, психотелесен, хипнотичен и медитативен трансформативни подходи при п.р. и г.т.р.; Добрият стрес – кога и как?!; Сприятеляване и учене; От „жертва съм“, към „уча се с благодарност!“; Отношение и настройка към симптомите; Дишане, спорт, общ стрес мениджмънт; Неврозата като Гуру!; Диагноза отличник; Искано и непоискано добро; Светлина и сянка – интегриране на сенките; Път със сърце; За степента на споделяне със социума при п.р. ; Практика!


Естествена Психотерапия при обсесивно компулсивно разстройство: 1 модул

Неврална база и невропластичност при окр; Какво работи и какво не при терапията на окр? Валидни алгоритми за справяне – вариации според типа окр и личните особености; Когнитивен подход; Поведенчески подход; Хипнотерапия при окр; Медитация базирана терапия при окр; Характерови структури и психодинамика при окр – диалектичен вектор; Има ли място психоанализата при справяне с окр? Самостоятелна практика на медитация при окр; Защо натрапливите мисли се чувстват като толкова истински?; „Мога ли от окр да полудея?“; Разликите между окр, психоза и психопатия; Качествата на терапевта, изисквани за успешното справяне с окр; Специфични особености на терапевтичния подход при окр; Практика!


Естествена Психотерапия при социално тревожно разстройство: 1 модул

Социофобия – обзорен поглед; Планиране преобразуването на социалната тревожност до социална самоувереност; Естествена Хипнотерапия при социофобия; Асертивни убеждения; Естествена когнитивно поведенческа терапия при социофобия; Трасиране главните стъпки при справянето със социофобията; Градация от лична, групова психотерапия, интензивни работилници; Предизвикващ подход; Поведенчески експерименти при социофобия; Медитативен подход при социофобия; За степента на социално споделяне при социофобия; Сигурността на справянето; Специфични особености на Естествената Психотерапия при социално тревожно р-во; Конкретни максимално ефективни алгоритми при социофобия; Практика!


Естествена Психотерапия при здравна тревожност и конверзионно разстройство: 1 модул

Основни характерови структури, поддържащи здравна тревожност; Психодинамика; Защитният механизъм хипохондриаза; Характерови уроци – диалектичен подход; Ефективният алгоритъм при третиране на натраплива хипохондрия; Естествена когнитивно поведенческа психотерапия при хипохондрия; Психотеатър и психотелесна работа при хипохондрия; Фокусирани в решения и парадоксални подходи при здравна тревожност; Предизвикващ подход; Естествена хипнотерапия при хипохондрия; Естествена християнска, молитвена психотерапия при здравна тревожност; Медитативна Естествена Психотерапия при здравна тревожност;

Специфика на соматоформното конверзионно р-во; Психодинамика; От искам, но не може, към искам и си позволявам; Напускане комфортната невротична зона – зоната на възможностите; Социална изява на либидно-психичния заряд; Поведенческо-когнитивен подход; Изкуството на спонтанността; Творческа Естествена Психотерапия; Разширяване на ригидните интроекти в аз идеално до широка, творческа автентичност; Ролята на трансферния процес при Естествената Психотерапия на конверзионно р-во; Изисквания към личността на терапевта; Практика!


Естествена Психотерапия при зависимости: 1 модул

Системно разбиране и подход към зависимостите; Оралната компонента при зависимостите; Общности за зависимости; Групи за взаимопомощ при зависимости; Естествена когнитивна терапия при зависимости; Естествена Хипнотерапия при зависимости; Естествена Висинна Психотерапия при зависимости; Медитативна Естествена Психотерапия при зависимости; Воински дух, освобождаваща воля, воински боен спорт като комплементарна практика при третиране на зависимости; Нуждата от здраво усилие; Свободната воля при освобождаване от зависимостта; Коморбидност и комплексен подход; Практика!


Естествена Психотерапия при личностови разстройства (характеропатии) и психози в ремисия: 2 модула

Модул гранично личностово разстройство

Динамика, психични съдържания и процеси при гранично личностово р-во. Теория и практика.


Модул личностови р-ва (характеропатии)

Динамика, психични съдържания и процеси при всяко от личностовите р-ва. Теория и практика.

Кога повече е по-малко!; Естествен психотерапевтичен подход при работата с личностови р-ва и психози в ремисия – специфики; Психотерапевтично поведение и присъствие на Естествения Психотерапевт; Нуждата от характерова стабилност и трансферно удържане в терапията на характеропатии и психози в ремисия; Трансферно ориентирана Естествена Психотерапия; Диалектична Естествена Психотерапия; Продължителност на терапевтичния процес; Практика!


Психотерапията като професия, ситуирана в пазарна среда: 1 модул

Пари, духовност и психотерапия; За таксата на естествения психотерапевт; Непринудената и сърцато-постоянна благотворителност в умерени граници, като част от автентичното социално ситуиране на естествения психотерапевт;  Психотерапията като пазарен продукт и призвание – балансът; Предварителна и по време на терапията способност за мотивиране и вдъхновяване; Целевата група на психотерапията – макимално широка при ниско предлагано качество, резониращо с тълпата, или оптимална, специфицирана спрямо ситуирането на Естествената Психотерапия като помощно средство, преобразуващо неврозата в част от индивидуацията, от оцялостяващия път на героя; Реклама и P.R. – защо, доколко, как, къде, по какъв начин?; Майсторски послания; Съобразяване с пазрната среда, но следване пътя със сърце!; За правото на психотерапевта да дава отказ; Етичният кодекс като здрави психотерапевтични граници в добрата практика; Правни, законови, счетоводни въпроси; Високо ниво P.R.; Безкористностната искреност като най-добрата реклама в Естествената Психотерапия; Реалната максимална успеваемост като оптимална реклама; Алтруистичният егоизъм и егоистичният алтруизъм в социалното присъствие;

.....................

Във всеки от горните модули, теорията се редува от практика. Психотерапевтичните симулации обаче, са посветени изцяло на преживелищната практика на Естествена Психотерапия. В защитената среда на терапевтичния кабинет, специализантите в Естествена Психотерапия имат възможността да се вживеят в симулиран или реален психотерапевтичен процес. Важна част от такава опитност, са доброжелателните, но изцяло искрени и откровени обратни връзки от участниците в симулациите. Такива симулации се правят в самия учебен процес, който оптимално съчетава теория с практика, както и в личния опит, придобиван по време на груповите сесии, осъществявани през всеки модул. 

..........................


Гостуващи лектори:

  •   Психиатрия и психопатология - доцент д-р Владимир Велинов, психиатър: 1 модул
  •      Психофармация - доцент д-р Владимир Велинов, психиатър: 1 модул
  •          Невропсихология, ендокринология и психопатология - доц. д-р тоян Везенков, невроучен, 1 модул
  •          Детска психопатология и психотерапия - д-р Албена Игнатова: 1 модул
  •          Хранителен режим, спорт, закаляване и психично здраве - Емил Златев: преподавател, спортен и йога инструктор, диетолог.: 1 модул
  •       Психоанализа - д-р Светлозар Василев, психиатър-психоаналитик: 1 модул
  •          Сравнително религиоведение и митология - Александра Найденова: сравнителна религия, психолог - юнгиански психотерапевт.: 1 модул
  •       Архетипен анализ и тълкуване на сънища - Александра Найденова, юнгиански психотерапевт.: 1 модул
  •           Партньорска психотерапия - Андрей Филипов, семеен терапевт и логотерапевт: 1 модул
  •       Иновативни НЛП (руска школа) и фокусирани в решения технологии - Мирослава Узунова, НЛП-ист: 1 модул

По-широко описание на съдържимото във водените от гост лекторите модули, ще бъде допълнително публикувано. По-детайлно описание на всеки от модулите, ще бъде обнародвано в бъдеще. 

...

Орлин Баев, естествен психотерапевт


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Здравейте, приятели! В случай, че желаете да ми зададете въпрос и очаквате отговор, моля пишете ми тук: http://www.beinsadouno.com/board/forums/forum/157-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/